EMPOWER

posted on 30 Aug 2009 20:01 by 349s in webgraphic

 

 

 

EMPOWER
เอ็มพาวเวอร์

Sex worker organization in Thailand.
เครือข่ายของพนักงานบริการในประเทศไทย

Education
Means
Protection
Of
Women
Engaged
in
Recreation


ความรู้คือเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองผู้หญิง
และเปิดโอกาสในการแสวงหาทางเลือกใหม่

 

รู้จัก "พนักงานบริการ" มากขึ้น
ในมุมมองที่หลากหลายขึ้น
มากกว่าการเหยียบย่ำ และดูถูกพวกเธอ
หาคำตอบได้ที่

www.empowerfoundation.org

 

 

 


ผลงานการออกแบบและผลิตเว็บไซต์โดย
บริษัท 349 Studio เองค่ะ

แวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะ

 

Comment

Comment:

Tweet